کشورهای جزیره

کشوری که از یک جزیره یا چند جزیره(مجمع الجزایر) تشکیل شده باشد مثل کشور ژاپن
سایر مقصدها > کشورهای جزیره

سرزمین‌ها کشورهای جزیره‌ای تمایل دارند نظم جغرافیایی را برهم بزنند. ۷۰ درصد سطح کره زمین را اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهند که این اقیانوس‌ها به یکدیگر متصل هستند؛ بنابراین هر مکانی روی این کره مصداق اصطلاحی جزیره است. با این حال آن‌هایی را که بزرگتر بودند قاره نامیده‌ایم و کوچک‌ترها را جزیره خوانده‌ایم.