جنوب غربی انگلستان

جنوب غربی انگلستان ناحیه‌ای است که در انگلستان قرار دارد.

نواحی ویرایش

 
جنوب غربی انگلستان regions - Color-coded map
گلاسترشر
ویلتشر
سامرست
دورست
دوون
کورنوال
Isles of Scilly


شهرها ویرایش

سایر مقاصد ویرایش

درک ویرایش

گفتگو ویرایش

واردشدن ویرایش

چرخیدن ویرایش

دیدن ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خوردن ویرایش

آشامیدن ویرایش

امن بودن ویرایش

بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه جنوب غربی انگلستان است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


52.8379; -2.3274