بریتانیا و ایرلند

سرزمین‌ها و جزایر تشکیل‌دهنده بریتانیای کبیر
اروپا > بریتانیا و ایرلند

بریتانیا و ایرلند دو جزیرهٔ اصلی از مجموعه جزایر بریتانیا هستند که در شمال غربی اروپا قرار دارند.

نواحی ویرایش

شهرها ویرایش

بِرِی هِد (Bray head) در شهر بِرِی، ۱۵ کیلومتری دوبلین و در جنوب این شهر

سایر مقاصد ویرایش

درک ویرایش

گفتگو ویرایش

واردشدن ویرایش

چرخیدن ویرایش

دیدن ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خوردن ویرایش

آشامیدن ویرایش

امن بودن ویرایش

بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه بریتانیا و ایرلند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.0; -4.0