جزیره وایت

بخشی از جزایر واقع شده در سرزمین انگلستان

جزیرهٔ وایت یکی از شهرستان‌های منطقهٔ جنوب شرقی انگلستان است.

نواحی ویرایش

شهرها ویرایش

سایر مقاصد ویرایش

درک ویرایش

گفتگو ویرایش

واردشدن ویرایش

چرخیدن ویرایش

دیدن ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خوردن ویرایش

آشامیدن ویرایش

امن بودن ویرایش

بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه جزیره وایت است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
50.6667; -1.2667