کالیفرنیای جنوبی

کالیفرنیای جنوبی درایالت کالیفرنیا کشور ایالات متحده آمریکا واقع شده‌است.

کالیفرنیای جنوبی

بیشتر از دو سوم جمعیت کالیفرنیا در کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنند.

شهرستان هاویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر کالیفرنیای جنوبی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


34.0000; -117.0000