پنجاب (هند)

یکی از ایالت‌های کشور هند
آسیا > جنوب آسیا > هند > دشت (هند) > پنجاب (هند)

پنجاب یکی از ناحیه های دشت کشور هند است.

ناحیه هاویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

مقدس ترین زیارتگاه سیک، معبد طلایی، است سیک دین اصلی است و توسط اکثریت مردم انجام می شود. آیین هندو نیز بسیار رایج و بسیاری از معابد را تقریبا در هر شهر و شهرستان می توان یافت .

 
معبد طلایی

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر پنجاب است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
30.79; 76.78