ویکی‌سفر:گشت‌زنان خودکار

کاربرانی که گشت‌زن خودکار باشند به صورت خودکار مقاله‌هایشان گشت می‌خورد و نیاز نیست که یک گشت‌زن مقاله‌های آن‌ها را بررسی کند. این کارکرد برای کاهش حجم کار گشت‌زنان است؛ به این صورت که صفحات ساخته شده توسط کاربر مورد اعتمادی که دسترسی گشت خودکار دارد، بدون نیاز به گشت‌زنی توسط گشت‌زنان، توسط نرم‌افزار به عنوان ویرایشی گشت‌خورده و مورد تأیید علامت می‌خورند.