ویکی‌سفر:واردکنندگان تراویکی

گروهی از کاربران هستند که دسترسی وارد کردن صفحات، الگوها، رده‌ها و ... را از ویکی‌های دیگر بر اساس فرایند import را به این ویکی دارند

اختیارات: واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)