ویکی‌سفر:فهرست‌بندی‌ها

ویکی‌سفر از قالب‌های استاندارد برای فهرست‌بندی جاذبه‌ها، مکان‌های تاریخی، فعالیت‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، مسافرخانه‌ها به ترتیب تحت بخش‌های دیدن، انجام دادن، خریدن، خوردن، نوشیدن، و خوابیدن استفاده می‌کند.

الگوهاویرایش

دیدنویرایش

* {{دیدن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

انجام‌دادنویرایش

* {{انجام‌دادن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

خریدنویرایش

* {{خریدن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

خوردنویرایش

* {{خوردن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

نوشیدنویرایش

* {{نوشیدن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

خوابیدنویرایش

* {{خوابیدن
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| بها = | زمان پذیرش = | زمان اتمام پذیرش = 
| متن = 
}}

فهرست‌بندیویرایش

کاربرد این الگو عمومی است و مادر همهٔ الگوهای بالاست. اگر مورد شما در دسته بندی‌ها فوق نمی‌گنجد از این الگو استفاده کنید.

* {{فهرست‌بندی
| نام = | نام دیگر = | نشانی اینترنتی = | پست الکترونیکی = 
| نشانی = | عرض جغرافیایی = | طول جغرافیایی = | مسیرها = 
| تلفن = | تماس رایگان = | دورنگار = 
| ساعت‌ها = | بها = 
| متن = 
}}

جستار وابستهویرایش