ویکی‌سفر:صفحه‌های ابهام‌زدایی

در ویکی‌سفر، ابهام‌زدایی فرایندی‌ست که با آن سفرنامه‌‌هایی که عنوانشان یا بخشی از عنوانشان با یکدیگر یکسان است را شفاف سازی می کند تا مسافر بتواند شهر مورد نظر خود را از بین شهر های هم نام پیدا کند. بعنوان مثال: فیروزآباد (فارس) و فیروزآباد (لرستان) با یکدیگر هم نام هستند و ممکن است مسافر این دو صفحه را اشتباه بگیرد! برای رفع شبه و اشتباه از صفحاتی به نام ابهام زدایی استفاده می شود. برای این مثال صفحه ابهام‌زدایی آن بدین صورت است: نام فیروزآباد (ابهام‌زدایی)

نام گذاری صفحات ابهام‌زدایی ویرایش

برای نامگذاری این صفحات، وجه مشترک بین عناوین مقاله ها را (آن قسمتی از عنوان که با بقیه مشترک است) نوشته و پس از آن عبارت (ابهام‌زدایی) قرار دهید.