عبارت‌نامه‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (Ismail.Sharifi صفحهٔ عبارت‌نامه:عبارت‌نامه‌ها را به عبارت‌نامه‌ها منتقل کرد: قبلی اشتباهی انتقال داده شد، باز نیز می‌گویم که هم‌چون زبا...)
* [[عبارت‌نامه:فارسی اصفهانی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی زابلی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی کابلی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی قزوینی]]