نام شهرستان یا ناحیه

کردستان‌عراق‌هم‌مرزباترکیه‌وسوریه‌میباشد‌ودرمجاورت‌عراق‌وایران‌قراردارد‌باموقعیت‌جعرافیایی‌کاملا‌دقیق‌وحساب‌شده‌ودیدنی