فهرست میراث جهانی یونسکو

فهرست میراث جهانی یونسکو

UNESCO page banner.jpg

این فهرستی از آثار طبیعی یا فرهنگی است که برپایه کنوانسیون میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند. این فهرست بر اساس قاره و کشور و حروف الفبا، مرتب شده است.

نشان‌واره میراث جهانی یونسکو

در این فهرست، (ف)، به معنی میراث فرهنگی، (ط)، به معنی میراث طبیعی، (ت)، به معنی میراث ترکیبی، و (خ)، به معنی میراث در خطر می‌باشد.

هر اثر که در فهرست جهانی یونسکو جای می‌گیرد: طبق کنوانسیون میراث طبیعی و تاریخی باید از سوی کشور نگهدارندهٔ اثر مورد توجه ویژه قرار گیرد و انجام هرگونه اقدامی در به خطر افتادن آن ممنوع است.