عبارت‌نامه:فارسی یزدی

فارسی یزدی

TT Banner.jpg


یزدی لهجه‌ای در یزد است.

بنشین کنارم الگو:عبارت‌نامه طر کلی