عبارت‌نامه:عربی‌مصری

عربی مصری

اصلی‌هاویرایش

تلفظ‌هاویرایش

  • ق در لهجه مصری ق تلفظ نمی‌شود بلکه ق نوشته و اَ (فتحه) خوانده می‌شود. مانند دقیقه خوانده می‌شود دئیئه.
  • ج در لهجه مصر ج نوشته می‌شود، این حرف گ خوانده می‌شود. مانند جامد (زیبا) خوانده می‌شود گامد.

اصول پایه/أساسياتویرایش

فهرست عبارت‌ها/ ليستة العبارات
  • نکته یک: ک در پایان جمله به معتی -َت در فارسی است مثال: کتابَت به مصری می‌شود کتابک
  • نکته دو: در عربی عربی مصری ضمایر مذکر و مؤنثش با عربی قرآنی تفاوت دارد.
  • نکته سه: همیشه برای مذکر قبل از ک فتح است یعنی -َک مانند کتابَت برای مردان (کتابَک)
  • نکته چهار: همیشه برای بانوان (مؤنث) قبل از ک ضمیر حرکت زیر یا کسره یعنی -ِک قرار می‌گیرد مانند کتابَت برای زنان (کتابِک).

سلام علیک: السلام عليكو
علیک السلام (informal): ahlan أهلاً
صبح بخیر: SàbâH el xēr صباح الخير
عصر بخیر: masā el xēr مساء الخير

شب‌بخیر (برای خواب)
teSbàH `ala xēr تصبح على خير (برای مذکر)
teSbàHi `ala xēr تصبحى على خير (برای مؤنث)
teSbàHu `ala xēr تصبحو على خير (برای جمع)
چطور هستید?
ezzayyak? إزيك (برای مذکر)
ezzayyek? إزيك (برای مؤنث)
ezzayyoku? إزيكو (برای جمع)
ezzayye Hàdretàk? إزى حدرتَك (برای مذکر) (اِزی حدرتِک; Hàdretek: مؤنث)
خوب, ممنون از شما.
kowayyes šokràn كويس شكرا (مؤنث)
kowayyesa šokràn كويسة شكرا (مذکر)
kowayyesīn šokràn كويسين شكراً (جمع)
معمولا برای پاسخ گفتن به «حال شما چطور است» همان طور که در زبان فارسی رایج است در مصری گفته می‌شود الحمدلله - el Hamde  lellā الحمد لله
اسم شما چیست?
esmak ēh? إسمك ايه؟ (برای مذکر)
esmek ēh? إسمك ايه؟ (برای مؤنث)


اسم من ______ است: esmi ______ إسمى

خواهش می‌کنم.
men fàDlàk من فضلك (برای مذکر)
men fàDlek من فضلك (برای مؤنث)
men fàDloku من فضلكو (برای جمع)


ممنون از شما: šokràn شكراً
خواهش می‌کنم: el `afw العفو
بله: aywa أيوا
خیر: la  لا

ببخشید. (برای جلب توجه)
men fàdlàk من فضلك (برای مذکر)
men fàdlek من فضلك (برای مؤنث)
men fàdloku من فضلكو (برای جمع)
با اجازهٔ (شما). (ترک‌کردن مکان)
ba`de  eznak بعد إذنك (برای مذکر)
ba`de  eznek بعد إذنك (برای مؤنث)
ba`de  eznoku بعد إذنكو (برای جمع)


خواهش می‌کنم. (برای بخشیدن در هنگام وقوع حادثه‌ای؛ مانند اصابت کردن کسی به شما در خیابان و می‌گوید ببخشید): la muaxza لا مؤاخذة

من شرمنده‌آم
ana āsef أنا آسف (مذکر)
ana asfa أنا أسفة (مؤنث)


خداحافظ: ma`as-salāma مع السلامة
خداحافظ (informal): salām سلام
نمی‌توانم خیلی خوب عربی صحبت کنم: mabatkallemš `arabi kwayyes ما بتكلمش عربى كويس

آیا شما می‌توانید انگلیسی صحبت کنید?
betetkallem engelīzi? بتتكلم إنجليزي؟ (مذکر)
betetkallemi engelīzi? بتتكلمى إنجليزى؟ (مؤنث)


آیا کسی اینجا هست که انگلیسی صحبت کند?: fī Hadde  hena beyetkallem engelīzi? فيه حد هنا بيتكلم إنجليزى؟
کمکم کنید!: elHaūni! إلحقوني

Look out!
Hāseb حاسب (برای مذکر)
Hasbi حاسبى (برای مؤنث)
Hasbu حاسبو (جمع)
من متوجه نمی‌شوم.
ana meš fāhem أنا مش فاهم (مرد می‌گوید)
ana meš fahma أنا مش فاهمة (بانوان)

دست‌شویی کجاست?: fēn el Hammām? فين الحمام؟

مشکلاتویرایش

mašākel مشاكل
تنهایم بگزار.
sebni! سيبنى (برای مذکر),
sebīni! سيبينى ( برای مؤنث)
sebūni! سيبونى (جمع)
برو!
emši! إمشى (برای مؤنث یا مذکر)
emšu! إمشو (جمع)
!
matelmesnīšo بهم دست نزن! ما تلمسنيش (برای مؤنث)
matelmesenīš! ما تلمسينيش (مذکر)


من به پولیس اطلاع می‌دهم: ana hakallem el bulīs أنا هكلم البوليس
پولیس!: bulīs! بوليس
دزد!: Hàrâmi! حرامى

من کمک نیاز دارم.
ana meHtāg mosa`da أنا محتاج مساعدة (مرد می‌گوید)
ana meHtāga mosa`da أنا محتاجة مساعدة (بانوان)


وضعیت اوژانسی: Hāla Tàrà حالة طارئة

من گم شده‌آم.
ana tāyeh أنا تايه (مرد می‌گوید)
ana tayha أنا تايهة (مؤنث)


کیفم گم شده: šànTeti Dâ`et شنطيتى ضاعت
کیف پولم گم شده: màHfàZti Dâ`et محفظتى ضاعت

من مریض هستم.
ana màrīD أنا مريض (مذکر می‌گوید)
ana màrīDà أنا مريضة (مؤنث)
من زخمی شده‌ام.
ana magrūH أنا مجروح (مذکر می‌گوید)
ana magrūHa أنا مجروحة (مؤنث)
من به دکتر نیاز دارم.
ana meHtāg doktōr أنا محتاج دكتور (مذکر می‌گوید)
ana meHtāga doktōr أنا محتاجة دكتور (مؤنث)
می‌توانم با تلفونتان تماس بگیرم?
momken atkallem men telefōnak? ممكن أتكلم من تيلفونك؟ (برای مذکر)
momken atkallem men telefōnek? ممكن أتكلم من تيلفونك؟ (to a مؤنث)
mumken atkallem men telefonku? ممكن أتكلم من تيلفونكو؟ (برای جمع)
می‌توانم با گوشی همراهتان تماس بگیرم?
momken atkallem men mobàylàk? ممكن أتكلم من موبايلك؟ (برای مذکر)
momken atkallem men mobàylek? ممكن أتكلم من موبايلك؟ (برای مؤنث)
momken atkallem men mobàyloku? ممكن أتكلم من موبايلكو؟ (برای جمع)

شماره‌هاویرایش

àrqâm أرقام   /   nemar نمر
شماره‌های عربی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eastern Arabic numerals ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

0 (٠): Sefr صفر   /   zīru زيرو
1 (١): wāHed واحد   —   نخست: awwal أول   —   the first (definitive f.): el ūla الأولى
2 (٢): etnēn إتنين   —   دوم: tāni تانى   —   second (definitive f.): et-tanya التانية
3 (٣): talāta تلاتة   —   سوم: tālet تالت   —   third (definitive f.): et-talta التالتة
4 (٤): àrbà`à أربعة   —   چهارم: râbe`  رابع   —   چهارم (definitive f.): er-ràb`à الرابعة
5 (٥): xamsa خمسة   —   پنجم: xāmes خامس   —   پنجم (definitive f.): el xamsa الخامسة
6 (٦): setta ستة   —   ششم: sādes سادس   —   ششم (definitive f.): es-sadsa السادسة
7 (٧): sab`a سبعة   —   هفتم: sābe`  سابع   —   هفتم (definitive f.): es-sab`a السابعة
8 (٨): tamanya تمانية   —   هشتم: tāmen تامن   —   هشتم (definitive f.): et-tamna التامنة
9 (٩): tes`a تسعة   —   نهم: tāse`  تاسع   —   نهم (definitive f.): et-tas`a التاسعة
10 (١٠):  `àšrà عشرة   —   دهم:  `āšer عاشر   —   دهم (definitive f.): el `ašra العاشرة
11 (١١): Hedâšàr حداشر
12 (١٢): etnâšàr إتناشر
13 (١٣): tàlàttâšàr تلاتاشر
14 (١٤): àrbà`tâšàr أربعتاشر
15 (١٥): xàmàstâšàr خمستاشر
16 (١٦): settâšàr ستاشر
17 (١٧): sàbà`tâšàr سبعتاشر
18 (١٨): tàmàntâšàr تمنتاشر
19 (١٩): tesà`tâšàr تسعتاشر
20 (٢٠):  `ešrīn عشرين
21 (٢١): wāHed we-`ešrīn واحد و عشرين
22 (٢٢): etnēn we-`ešrīn إتنين و عشرين
23 (٢٣): talāta we-`ešrīn تلاتة و عشرين
30 (٣٠): talatīn تلاتين
40 (٤٠): arbe`īn أربعين
50 (٥٠): xamsīn خمسين
60 (٦٠): settīn ستين
70 (٧٠): sab`īn سبعين
80 (٨٠): tamanīn تمانين
90 (٩٠): tes`īn تسعين
100 (١٠٠): meyya مية
200 (٢٠٠): metēn متين
300 (٣٠٠): toltomeyya تلتمية
400 (٤٠٠): rob`omeyya ربعميه
500 (٥٠٠): xomsomeyya خمسميه
600 (٦٠٠): sottomeyya ستميه
700 (٧٠٠): sob`omeyya سبعميه
800 (٨٠٠): tomnomeyya تمنميه
900 (٩٠٠): tos`omeyya تسعميه
1,000 (١٬٠٠٠ ): alf ألف
2,000 (٢٬٠٠٠): alfēn ألفين
3,000 (٣٬٠٠٠): talattalāf تلاتلاف
4,000 (٤٬٠٠٠): àrbà`talāf أربعتلاف
5,000 (٥٬٠٠٠): xamastalāf خمستلاف
6,000 (٦٬٠٠٠): settalāf ستلاف
7,000 (٧٬٠٠٠): saba`talāf سبعتلاف
8,000 (٨٬٠٠٠): tamantalāf تمنتلاف
9,000 (٩٬٠٠٠): tesa`talāf تسعتلاف
10,000 (١٠٬٠٠٠):  `àšàrtalāf عشرتلاف
11,000 (١١٬٠٠٠): Hedâšàr alf حداشر ألف
100,000 (١٠٠٬٠٠٠): mīt alf ميت ألف
200,000 (٢٠٠٬٠٠٠): metēn alf ميتين ألف
300,000 (٣٠٠٬٠٠٠): toltomīt alf تلتميت ألف
400,000 (٤٠٠٬٠٠٠): rob`omīt alf ربعميت ألف
1,000,000 (١٬٠٠٠٬٠٠٠): melyōn مليون
2,000,000 (٢٬٠٠٠٬٠٠٠): etnēn melyōn إتنين مليون
1,000,000,000 (١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠): melyâr مليار   /   belyōn بليون
2,000,000,000 (٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠): etnēn melyâr إتنين مليار   /   etnēn belyōn إتنين بليون
100.6 (١٠٠,٦): meyya fàSlà setta مية فصلة ستة
1,000.63 (١٬٠٠٠,٦٣): alfe fâSel setta talāta ألف فاصل ستة تلاتة
number: nemra نمرة   /   ràqàm رقم
نصف: noSS نص
کم‌تر: aall أقل
بیشتر: àktàr أكتر

Ordinal examples:
1) اولین مرد, اولین زن. أول راجل, أول ست awwal rāgel, awwal sett
مرد اولی, زن اولی. الراجل الأول الست الأولى er-rāgel el awwal, es-sett el ūla
2) مرد دوم, زن دوم. تانى راجل, تانى ست tāni rāgel, tāni sett
مرد دومی, زن دومی. الراجل التانى, الست التانية er-rāgel et-tāni, es-sett et-tanya
3) مرد سوم, زن سوم. تالت راجل, تالت ست tālet rāgel, tālet sett
مرد سومی, زن سومی. الراجل التالت, الست التالتة er-rāgel et-tālet, es-sett et-talta

زمانویرایش

wat وقت


الآن: delwati دلوقتى
بعداً: ba`dēn بعدين
قبل: abl قبل
بعد: ba`d بعد
نزدیک به غروب: eš-šorū  الشروق
صبح: SobH صبح
در صبح: es-SobH الصبح
ظهر: ed-dohr الضهر
در ظهر: fed-dohr فى الضهر
بعد از ظهر: el `àSr العصر
در بعد از ظهر: fel `àSr فى العصر
غروب: el ğorūb الغروب
شب: mesa مسا  or  masā  مساء
در شب:  `al mesa ع المسا
شب: lēla ليلة
در شب: bel-lēl بلليل
صبح سپیده‌دم: fagr فجر
در صبح زود: fel fagr فى الفجر


ساعتویرایش

wat el sā`a وقت الساعة


ساعت چنده?: es-sā`a kām? الساعة كام؟
الآن ساعت ___ : es-sā`a ___ الساعة...‏
الآن دقیقا ساعت سه است: es-sā`a talāta (bezZàbt) الساعة تلاتة (بالظبط)‏
و ربع: we rob`  و ربع
ربع کم: ella rob`  إلا ربع
نیم: we noSS و نص
ساعت سه‌نیم است: es-sā`a talāta w-noSS الساعة تلاتة و نص

مدتویرایش

el modda المدة

روزهاویرایش

el ayyām الأيام


دوشنبه: yōm letnēn يوم الإتنين
سه شنبه: yōm et-talāt يوم التلات
چهار شنبه: yōm làrbà`  يوم الأربع
پنج شنبه: yōm el xamīs يوم الخميس
جمعه: yōm el gom`a يوم الجمعة
شنبه: yōm es-sabt يوم السبت
یک‌شنبه: yōm el Hadd يوم الحد

ماه‌هاویرایش

eš-šohūr الشهور


ژانویه: yanāyer يناير
فوریه: febrâyer فبراير
مارس: māres مارس
آوریل: ebrīl ابريل
مه: māyu مايو
ژوئن: yonya يونيه
جولای/ژوئیه: yolya يوليه
اوت: ağosTos اغسطس
سبتامبر: sebtamber سبتمبر
اکتبر: oktōbàr اُكتوبر
نوامبر: nofamber نوفمبر
دسامبر: desamber ديسمبر

شیوهٔ نوشتن ساعت و تاریخویرایش

ketābet el wate wet-tarīx كتابة الوقت و التاريخ

رنگ‌هاویرایش

alwān ألوان

سفید: àbyàD أبيض
سیاه: eswed إسود
خواکستری: ràmâdi رمادى
نقره‌ای: faDDi فضى
طلایی: dahabi دهبى
قرمز: àHmàr أحمر
سبز: àxDàr أخضر
آبی: azra  أزرق
زرد: àSfàr أصفر
نارنجی/پرتقالی: bortoâni برتقانى
pink: bambi بمبى
قهوه‌ای: bonni بنى
بنفش: banafsegi بنفسجى
فیروزه‌ای: terkewāz تركواى
عسلی:  `asali عسلى

مثال‌ها:
Bluish green is turquoise: أخضر مزرق يبقى تركوازى axDar mezre  yeba terkewāz
لباس فیروزه‌ای: فستان تركوازى fostān terkewāzi
کیف قهوه‌ای: شنطة بنى šànTà bonni
ساعت نقره‌ای: ساعة فضى sā`a faDDi
انگشتر طلایی: خاتم دهبى xātem dahabi
موی سیاه: شعر إسود šà`r eswed
موی قهوه‌ای: شعر بنى šà`re bonni
چشم‌های قهوه‌ای: عيون بنى  `eyūn bonni
چشم‌های عسلی: عيون عسلى  `eyūn  `asali
موی زرد: شعر أصفر šà`r àSfàr
موی سفید: شعر أبيض šà`r àbyaD
موی نارنجی: شعر برتقانى šà`re bortoâni
چشم‌های سبز: عيون خضرة  `eyūn xàDrà   /  
چشمان آبی: عيون زرقا  `eyūn zara   /   عيون زرق  `eyūn zor 

مکان‌هاویرایش

amāken أماكن


فرودگاه: màTâr مطار
استگاه قطار: màHàTtet el àTr محطة القطر
ایستگاه مترو: màHàTtet el metro محطة المترو
استگاه اتوبوس: màHàTtet el otobis محطة الاوتوبيس
کتاب‌خانه: maktaba مكتبة
مدرسه: madrasa مدرسة

حمل و نقلویرایش

el mowaSlât المواصلات

اتوبوس و قطارویرایش

el otobīs wel àTr الاوتوبيس و القطر


می‌توانم یک بلیط بخرم?: momken ašteri tàzkàrà? ممكن أشترى تذكرة

من در (مصر جدید)(توضیح
یکی از محله‌های باشکوه مصر) پیاده می‌شوم (Heliopolis) : ana nāzel fe (màSr el gedīda) أنا نازل فى (مصر الجديدة)‏ (مذکر می‌گوید)
ana nazla fe (màSr el gedīda) أنا نازلة فى (مصر الجديدة)‏ (مؤنث می‌گوید)

سمت و جهتویرایش

ettegahāt إتجاهات


جلو: oddām قدام
پشت: wàrà ورا
روی: fō  فوق
پایین: taHt تحت
راست: yemīn يمين
چپ: šemāl شمال

شمال: šamāl شمال
جنوب: ganūb جنوب
شرق: šar  شرق
غرب: ğàrb غرب

قطب‌نما: boSlà بوصلة

تاکسیویرایش

taksi تاكسى
می‌توانی من را به (بیمارستان) ببری?
momken tewàSSàlni (el mostašfa)? ممكن توصلنى (المستشفى)؟
  این عربی‌مصری است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!