شمال اردن

آسیا > خاورمیانه > اردن > شمال اردن

شمال اردن توسعه یافته ترین منطقه اردن است. این منطقه شامل امان هم هست.

شهرهایویرایش

  • امان — پایتخت پادشاهی
  • عجلون — به یک شهر تپه ای در شمال اردن، برای خرابه چشمگیر خود که از قلعه قرن دوازدهم است که امروزه به عنوان قلعه عجلون شناخته شده می توان اشاره کرد.
  • اربد — به دومین منطقه شهری در شمال پادشاهی
  • جرش — به یکی از بزرگترین ویرانه روم در شرق میانه
  • السلط — به شهر باستانی که زمانی پایتخت اردن بود
  • زرقا — به سومین منطقه شهری از پادشاهی

دیگر مقصدهایویرایش

  • پلا — به سایت باستان شناسی.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه شمال اردن است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!