دلاویر در میان ایالت‌های ساحلی اقیانوس اطلس آمریکا قرار دارد.

نواحی ویرایش

شهرها ویرایش

سایر مقاصد ویرایش

درک ویرایش

ایالت دلاویر، یکی از کوچک‌ترین ایالت‌های کشور و یکی از متراکم‌ترین‌ها زا نظر جمعیت انسانی است؛ به آن ایالت اول می‌گویند چرا که نخستین ایالتی بود که در انقلاب آمریکا قیام کرد. پایگاه نیروی هوایی دور و دانشگاه دلاویر از جمله مهمترین مراکز دولتی این ایالت می‌باشند.

گفتگو ویرایش

واردشدن ویرایش

چرخیدن ویرایش

دیدن ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خوردن ویرایش

آشامیدن ویرایش

امن بودن ویرایش

بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه دلاویر است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
39.14497; -75.48706