دریاچه آرال

دریاچه ای در کشور ازبکستان با مرزهای مشترک با دیگر کشورها