بزرگراه کینگ

آسیا > خاورمیانه > اردن > بزرگراه کینگ

بزرگراه کینگ یک منطقه در اردن است. نام آن از مسیر تجارت کهن گرفته شده.

نواحی ویرایش

شهرها ویرایش

  • مادبا — به شناخته شده برای نقشه موزاییک آن از اورشلیم

سایر مقاصد ویرایش

درک ویرایش

گفتگو ویرایش

واردشدن ویرایش

چرخیدن ویرایش

دیدن ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خوردن ویرایش

آشامیدن ویرایش

امن بودن ویرایش

بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه بزرگراه کینگ است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
31.172; 35.724