اکلاهما

ایالتی در مرکز آمریکا

ایالت اوکلاهاما در دشت بزرگ قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرستان شناسه فیپس مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
ادیر ۰۰۱ استیلول ۱۹۰۷ ۲۲۶۸۳ الگو:تبدیل  
الفالفا ۰۰۳ چرکی ۱۹۰۷ ۵۶۴۲ الگو:تبدیل  
اتوکا ۰۰۵ اتوکا ۱۹۰۷ ۱۴۱۸۲ الگو:تبدیل  
بیور ۰۰۷ بیور ۱۸۹۰ ۵۶۳۶ الگو:تبدیل  
بکهام ۰۰۹ سیر ۲۲۱۱۹ الگو:تبدیل  
بلین ۰۱۱ واتونگا ۱۸۹۰ ۱۱۹۴۳ الگو:تبدیل  
برایان ۰۱۳ درنت ۱۹۰۷ ۴۲۴۱۶ الگو:تبدیل  
کدو ۰۱۵ انادارکو ۱۹۰۱ ۲۹۶۰۰ الگو:تبدیل  
کانادا ۰۱۷ ال رنو ۱۹۰۱ ۱۱۵۵۴۱ الگو:تبدیل  
کارتر ۰۱۹ آردمر ۱۹۰۷ ۴۷۵۵۷ الگو:تبدیل  
چروکی ۰۲۱ تاهلکواه ۱۹۰۷ ۴۶۹۸۷ الگو:تبدیل  
چاکتاو ۰۲۳ هیوگو ۱۹۰۷ ۱۵۲۰۵ الگو:تبدیل  
سیمران ۰۲۵ بویزی سیتی ۱۹۰۷ ۲۴۷۵ الگو:تبدیل  
کلیولند ۰۲۷ نورمن ۱۸۹۰ ۲۵۵۷۵۵ الگو:تبدیل  
کول ۰۲۹ کوالگات ۱۹۰۷ ۵۹۲۵ الگو:تبدیل  
کومانچی ۰۳۱ لتن ۱۹۰۷ ۱۲۴۰۹۸ الگو:تبدیل  
کاتن ۰۳۳ ولترز ۱۹۱۲ ۶۱۹۳ الگو:تبدیل  
کریگ ۰۳۵ وینیتا ۱۹۰۷ ۱۵۰۲۹ الگو:تبدیل  
کریک ۰۳۷ سپالپا ۱۹۰۷ ۶۹۹۶۷ الگو:تبدیل  
کاستر ۰۳۹ آرپاهو ۱۸۹۱ ۲۷۴۶۹ الگو:تبدیل  
دلاویر ۰۴۱ جی ۱۹۰۷ ۴۱۴۸۷ الگو:تبدیل  
دووی ۰۴۳ تالوگا ۱۸۹۲ ۴۸۱۰ الگو:تبدیل  
الیس ۰۴۵ آرنت ۱۹۰۷ ۴۱۵۱ الگو:تبدیل  
گارفیلد ۰۴۷ اینید ۱۸۹۳ ۶۰۵۸۰ الگو:تبدیل  
گاروین ۰۴۹ پل ولی ۱۹۰۷ ۲۷۵۷۶ الگو:تبدیل  
گریدی ۰۵۱ چیکشی ۱۹۰۷ ۵۲۴۳۱ الگو:تبدیل  
گرانت ۰۵۳ مدفرد ۱۸۹۲ ۴٬۵۲۷ الگو:تبدیل  
گریر ۰۵۵ مانگوم ۱۸۹۶ ۶٬۲۳۹ الگو:تبدیل  
هارمون ۰۵۷ هولیس ۱۹۰۹ ۲٬۹۲۲ الگو:تبدیل  
هارپر ۰۵۹ بوفالو ۱۹۰۹ ۳٬۶۸۵ الگو:تبدیل  
هسکل ۰۶۱ استیگلر ۱۹۰۷ ۱۲٬۷۶۹ الگو:تبدیل  
هیوز ۰۶۳ هولدنویل ۱۹۰۷ ۱۴٬۰۰۳ الگو:تبدیل  
جکسون ۰۶۵ آلتوس ۱۹۰۷ ۲۶٬۴۴۶ الگو:تبدیل  
جفرسون ۰۶۷ واوریکا ۱۹۰۷ ۶٬۴۷۲ الگو:تبدیل  
جانستون ۰۶۹ تیشومینگو ۱۹۰۷ ۱۰٬۹۵۷ الگو:تبدیل  
کی ۰۷۱ نیوکیرک ۱۸۹۵ ۴۶٬۵۶۲ الگو:تبدیل  
کینگ‌فیشر ۰۷۳ کینگفیشر ۱۹۰۷ ۱۵٬۰۳۴ الگو:تبدیل  
کیووا ۰۷۵ هووبرت ۱۹۰۱ ۹٬۴۴۶ الگو:تبدیل  
لاتیمر ۰۷۷ ویلبورتون ۱۹۰۷ ۱۱٬۱۵۴ الگو:تبدیل  
لو فلور ۰۷۹ پوتاو ۱۹۰۷ ۵۰٬۳۸۴ الگو:تبدیل  
لینکلن ۰۸۱ چندلر ۱۸۹۱ ۳۴٬۲۷۳ الگو:تبدیل  
لوگان ۰۸۳ گاتری ۱۸۹۱ ۴۱٬۸۴۸ الگو:تبدیل  
لاو ۰۸۵ ماریتا ۱۹۰۷ ۹٬۴۲۳ الگو:تبدیل  
میجر ۰۹۳ فرویو ۱۹۰۹ ۷٬۵۲۷ الگو:تبدیل  
مارشال ۰۹۵ مادیل ۱۹۰۷ ۱۵٬۸۴۰ الگو:تبدیل  
مایز ۰۹۷ پریور کریک ۱۹۰۷ ۴۱٬۲۵۹ الگو:تبدیل  
مک‌کلین ۰۸۷ پرسل ۱۹۰۷ ۳۴٬۵۰۶ الگو:تبدیل  
مک‌کرتین ۰۸۹ ایدابل ۱۹۰۷ ۳۳٬۱۵۱ الگو:تبدیل  
مک‌اینتاش ۰۹۱ ایوفلا ۱۹۰۷ ۲۰٬۲۵۲ الگو:تبدیل  
مورای ۰۹۹ سالفر ۱۹۰۷ ۱۳٬۴۸۸ الگو:تبدیل  
ماسکووگی ۱۰۱ ماسکووگی ۱۹۰۷ ۷۰٬۹۹۰ الگو:تبدیل  
نوبل ۱۰۳ پری ۱۸۹۷ ۱۱٬۵۶۱ الگو:تبدیل  
نوواتا ۱۰۵ نوواتا ۱۹۰۷ ۱۰٬۵۳۶ الگو:تبدیل  
اوکفسکی ۱۰۷ اوکما ۱۹۰۷ ۱۲٬۱۹۱ الگو:تبدیل  
اکلاهما ۱۰۹ اکلاهما سیتی ۱۸۹۱ ۷۱۸٬۶۳۳ الگو:تبدیل  
اوکمالگی ۱۱۱ اوکمالگی ۱۹۰۷ ۴۰٬۰۶۹ الگو:تبدیل  
اوسیج ۱۱۳ پاوهوسکا ۱۹۰۷ 47,472 الگو:تبدیل  
اتاوا ۱۱۵ میامی ۱۹۰۷ ۳۱٬۸۴۸ الگو:تبدیل  
پانی ۱۱۷ پانی ۱۸۹۷ ۱۶٬۵۷۷ الگو:تبدیل  
پین ۱۱۹ استیلواتر ۱۸۹۰ ۴۵٬۸۳۷ الگو:تبدیل  
پیتسبرگ ۱۲۱ مکلیستر ۱۹۰۷ ۴۵٬۸۳۷ الگو:تبدیل  
پانتوتوک ۱۲۳ ایدا ۱۹۰۷ ۳۷٬۴۹۲ الگو:تبدیل  
پاتواتومی ۱۲۵ شانی ۱۸۹۱ ۶۹٬۴۴۲ الگو:تبدیل  
پوشماتاها ۱۲۷ انتلر ۱۹۰۷ ۱۱٬۵۷۲ الگو:تبدیل  
راجر میلز ۱۲۹ شاین ۱۸۹۵ ۳٬۶۴۷ الگو:تبدیل  
راجرز ۱۳۱ کلیرمر ۱۹۰۷ ۸۶٬۹۰۵ الگو:تبدیل  
سمینول ۱۳۳ ووکا ۱۹۰۷ ۲۵٬۴۸۲ الگو:تبدیل  
سکویا ۱۳۵ سلیساو ۱۹۰۷ ۴۲٬۳۹۱ الگو:تبدیل  
استیونس ۱۳۷ دانکن ۱۹۰۷ ۴۵٬۰۴۸ الگو:تبدیل  
تگزاس ۱۳۹ گویمون ۱۹۰۷ ۲۰٬۶۴۰ الگو:تبدیل  
تیلمن ۱۴۱ فردریک ۱۹۰۷ ۷٬۹۹۲ الگو:تبدیل  
تالسا ۱۴۳ تالسا ۱۹۰۷ ۶۰۳٬۴۰۳ الگو:تبدیل  
وگنر ۱۴۵ وگنر ۱۹۰۷ ۷۳٬۰۸۵ الگو:تبدیل  
واشینگتن ۱۴۷ بارتلزویل ۱۹۰۷ ۵۰٬۹۷۶ الگو:تبدیل  
وشیتا ۱۴۹ کوردل ۱۸۹۷ ۱۱٬۶۲۹ الگو:تبدیل  
وودز ۱۵۱ آلوا ۱۸۹۳ ۸٬۸۷۸ الگو:تبدیل  
وودوارد ۱۵۳ وودوارد ۱۸۹۳ ۲۰٬۰۸۱ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

اکلاهماسیتی

نورمن

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه اکلاهما است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
35.5; -98.0