اوستیای جنوبی

منطقه‌ای در گرجستان
آسیا > قفقاز > گرجستان > اوستیای جنوبی


یکی از مناطق مورد مناقشه گرجستان با روسیه است.