السره شهری است که در استان عاصمه، کویت قرار دارد.

آنچه باید بدانید ویرایش

واردشدن ویرایش

گردش در شهر ویرایش

دیدنی‌ها ویرایش

انجام‌دادن ویرایش

خریدن ویرایش

خوردن ویرایش

نوشیدن ویرایش

خواب ویرایش

ارتباطات ویرایش

مقصد بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر السره است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!